Forebyggende pædagogik

En grundbog i specialpædagogik til brug på pædagog- og lærerseminarier samt skoler og institutioner.
Den forebyggende pædagogik skal flytte fokus fra identificering af børn og unges sociale problemer, fejl og skævheder. Både daginstitutionen og skolen skal i stedet skabe muligheden for udvikling af barnets potentialer og kompetencer som konstruktive livsværdier.

Bogens almene del samler et grundlag for metoder i den forebyggende pædagogik. Her præsenteres en indføring i det forebyggende arbejde i institutioner og skoler.

Bogens særlige del retter fokus på børn i gråzonen mellem forebyggelse og behandling. Der beskrives børn i alkoholfamilier, børn af psykisk syge forældre, vold i familien, seksuelt misbrug af børn og de generelle reaktioner på omsorgssvigt. Bogen beskriver en konkret praksis med børn fra gråzonen og børn på vej til anden anbringelse.

Bogens specielle del omtaler børn med handicap: hjerneskader, tidligt skadede børn, damp, psykoser, autisme, asperger, tourettesyndrom, psykisk udviklingshæmning, kontaktforstyrrelse og epilepsi.

Bogens forståelsesramme er tværfaglig. Den sociologiske tilgang relateres i forhold til den nye relative fattigdom og de udstødte i samfundet, som også er baggrund for at forstå den sociale arv. Forståelsen kan bidrage til pædagogens afpasning af holdninger og følelsesmæssige reaktioner, hvorved man undgår at forfalde til en moralsk vurdering af denne gruppes livssituation. Foruden sociologien er neurovidenskaben et værktøj og en basis-referenceramme, hvori pædagogen/læreren kan få et overblik over et konkret barns handicap. Den foreskriver derfor det pædagogiske handlerum. Sanseprocesser, perception, motorik, opmærksomhed, sprog samt hukommelse omtales. Psykologien og almenpædagogikken er også elementer i den tværfaglige forståelsesramme.

Bogens sigte er at samle den forebyggende pædagogik til inspiration og støtte for pædagoger, lærere og studerende.

Indhold:
Den forebyggende pædagogik i institutioner/skoler og klubber (Kommunikation i vuggestuen; Kommunikation i børnehaven; Kommunikation mellem institution og skole; Kommunikation i skolen, SFO’en og klubben);
Professionel kommunikation;
Børn fra gråzonen til behandling;
Pædagogikkens neurovidenskabelige grundlag;
De udstødte (Velfærdsstaten og de sociale love;
Habitus og den sociale arv);
Coping;
Forebyggelse og socialpolitik.

Titel: Forebyggende pædagogik
ISBN: 978-87-90653-01-7
Antal sider: 512
Udgivelsesår: 2000
Forfatter(e): Kaj Struve
Pris: 148,00 kr.

Bestil bogen